Privatumo politika

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas – UAB Arpolis (toliau – Mes).

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra skirta asmenims, kurie perka prekes iš Mūsų, naudojasi Mūsų paslaugomis, lankosi Mūsų teritorijoje ar patalpose, domisi dėl įsidarbinimo pas Mus arba lankosi interneto svetainėje www.arpolis.lt (toliau – Mūsų svetainė).

Bendrosios nuostatos

Privatumo politika nustato ir apibrėžia pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse.

Naudodamasis Mūsų paslaugomis, pirkdamas prekes, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas ar kitu būdu pateikdamas CV, lankydamasis Mūsų patalpose ar teritorijoje, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, nesinaudokite Mūsų paslaugomis, neteikite Mums savo asmens duomenų kitais tikslais ir nenaršykite Mūsų svetainėse.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Mes tvarkome asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, prekių ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako prekes ir (ar) paslaugas, lankosi ar registruojasi svetainėje, pateikia savo duomenis įsidarbinimo pas Mus tikslais ar lankosi Mūsų patalpose ar Mūsų teritorijoje. Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti prekių tiekimą ir (ar) paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Mus įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV) arba kitu būdu kreipiasi į Mus; iš kliento veiklos, Mūsų asmens duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių. Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių. Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako prekes ir (ar) paslaugas ar apsilanko interneto svetainėje. Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai asmens duomenys yra reikalingi sandorių su juo sudarymui (pavyzdžiui, prekių pardavimui ar paslaugų teikimui, sąskaitos išrašymui).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes asmens duomenis tvarkome šiais tikslais: sutartinių įsipareigojimų vykdymas; pranešimų apie kelių eismo taisyklių pažeidimus administravimas; skolų išieškojimas; užklausų administravimas; interneto svetainės lankomumo statistika; turto ir asmenų apsauga; asmenų identifikavimas; teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas; darbuotojų paieška; darbo sutarčių sudarymas, vykdymas, administravimas ir kiti tikslai, susiję su Mūsų personalo valdymu.

Duomenų subjektų grupės – pirkėjai (klientai); pirkėjų (klientų) atstovai; tiekėjai; tiekėjų atstovai; vežėjai; vežėjų atstovai; užsakovai; užsakovų atstovai; rangovai; rangovų atstovai; verslo partneriai; verslo partnerių atstovai; darbuotojai; asmenys, ieškantys darbo; į Mūsų patalpas ir teritoriją patenkantys asmenys; Mūsų interesantai.

Gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, – vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, asmens kodas, mobilaus telefono numeris, CV, el. pašto adresas, vaizdo įrašai, informacija apie lankymąsi Mūsų patalpose ir teritorijoje, transporto priemonių valstybiniai numeriai, kita informacija, reikalinga prekių pardavimui ir paslaugų teikimui, santykių palaikymui ir sutarčių administravimui; IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data. Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos; auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą; skolų išieškojimo įmonės.

Vaizdo stebėjimas Mūsų turto ir asmenų apsaugos tikslu 

Vaizdo stebėjimas pas Mus vykdomas tik Mūsų valdomose patalpose ir (ar) teritorijose. Vaizdas stebimas Mūsų veiklos patalpose ir teritorijose. Vaizdo stebėjimas vykdomas Mūsų turto ir asmenų apsaugos tikslu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai. Vaizdo stebėjimą Mes siekiame organizuoti taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (patalpa, patalpos dalis). Vaizdo stebėjimas patalpose ir (ar) teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, t.y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan., nevykdomas. Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamiems teisės pažeidimams atskleisti arba Mūsų darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Mūsų turto apgadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims. Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, ar ne teismo patalpose, tuomet vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Mūsų patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas ir atsakingas Mūsų darbuotojas. Kai esama pagrindo manyti, kad stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas teisės pažeidimas, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

Duomenų subjekto prašyme pateikti vaizdo įrašus turi būti nurodytos tikslios incidento aplinkybės (tame tarpe: Mūsų valdomų patalpų/teritorijos adresas; konkreti vieta tose patalpose/teritorijoje, kur įvyko incidentas; incidento data ir laikas (iki pusės valandos tikslumu)). Atsakymas į duomenų subjekto prašymą peržiūrėti vaizdo įrašus pateikiamas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ta pačia forma, kuria buvo gautas, arba duomenų subjekto prašyme nurodytu būdu, jeigu duomenų subjektas patvirtina, jog šiuo būdu siunčiant bus užtikrintas duomenų saugumas, arba informaciją apie atsisakymą patenkinti tokį prašymą nurodant atsisakymo priežastis.

Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo pas Mus tikslu 

Potencialūs Mūsų darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Mums pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu. Be to, potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą gali susipažinti šioje Privatumo politikoje.

Mūsų valdomos paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse 

Mes valdome paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, LinkedIn, Instagram. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius Mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai Facebook, LinkedIn, Instagram. Facebook, LinkedIn, Instagram socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį asmuo mato, ką veikia socialiniame tinkle, su kuo bendrauja ir kitą informaciją. Todėl, Mes rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus. Daugiau apie socialinio tinklo valdytojo Facebook privatumo politiką galima sužinoti čia: https://www.facebook.com/policy.php, apie socialinio tinklo valdytojo LinkedIn privatumo politiką galima sužinoti čia: https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy, apie socialinio tinklo Instagram privatumo politiką galima sužinoti čia: https://help.instagram.com/402411646841720.

Mes, kaip socialinių tinklų paskyrų administratoriai, parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgdami į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Sukurdami paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruodami, negalime daryti įtakos, kokią informaciją apie duomenų subjektą rinks socialinių tinklų valdytojai Mums sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui duomenų subjektui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Mūsų paskyrose ar skaitant Mūsų pranešimus socialiniuose tinkluose. Paprastai socialinių tinklų valdytojai duomenų subjekto asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau duomenų subjektui naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Mumis per socialinius tinklus, apsilankant Mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus juose, Mes gauname informaciją apie duomenų subjektą. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Mūsų parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

Asmens duomenų saugojimo terminas 

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo arba santykių su klientais pabaigos. Vaizdo įrašai saugomi 14 dienų, jei šioje Politikoje ar asmens duomenų registre nenurodyti ilgesni terminai. Prieš vaizdo įrašus naikinant patikrinama, ar nėra gautų duomenų subjektų prašymų dėl jų.

Asmenų, besidominčių įsidarbinimo pas Mus galimybe, pateikti duomenys su jų sutikimu saugomi 1 metus. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti asmens duomenų registre.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

Mes tvarkomų duomenų neteikiame tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka teikiamus asmens duomenis.

Duomenų tvarkytojai

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Mums buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir (ar) serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, apsaugos ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mes, pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekiame gauti jų patvirtinimus, kad ir duomenų tvarkytojai yra įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikys asmens duomenų paslaptį.

Duomenų subjektų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

  1. a) teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
  3. c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų;
  4. d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
  5. e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
  6. f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
  7. g) teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
  8. h) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę asmeniškai ar per atstovą, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį Prašymą. Gavę Prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos Mes pateiksime atsakymą.

Prašymą pateikti galite šiais būdais: el. paštu info@arpolis.lt, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Mes siekiame įgyvendinti tinkamas, techniškai įmanomas ir ekonomiškai pagrįstas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.

Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems asmens duomenys yra reikalingi funkcijoms, priskirtoms jų organizaciniam vienetui, vykdyti.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi internetinėje svetainėje, naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Statistika

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, gali būti perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose JAV.

Kitos nuostatos

Mes galime savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo Mūsų svetainėse. Paskutinį kartą atnaujinta 2020-12-17.